Obecné informace o zpracování osobních údajů

Organizátorem výstav MINERAL-EXPO je Mgr. Leona Héžová. Výstavy MINERAL-EXPO jsou prodejní výstavy minerálů, šperků a fosílií realizované ve městech Zlín, Olomouc a Jihlava. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR). Mgr. Leona Héžová je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem: 1) evidence objednávek vystavovatelů pronájmu prodejního místa na výstavách 2) uchování historie objednávek 3) evidence vystavovatelů 4) zajišťování smluvních vztahů 5) přímého marketingu.

Kontaktní adresa správce: Mgr. Leona Héžová, Heyrovského 407/29, 779 00 Olomouc, IČ: 73093017, telefon: +420 603 802 141, e-mail: info@mineral-expo.cz

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je: Mgr. Leona Héžová, referentka správy ochrany osobních údajů, telefon: +420 603 802 141, e-mail: info@mineral-expo.cz

Nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě objednávky a potvrzené přihlášky pronájmu prodejního místa na výstavách MINERAL-EXPO, v rámci kterých jsou shromažďovány identifikační a kontaktní údaje. V některých případech mohou být shromažďovány a dále zpracovávány osobní údaje na základě oprávněného zájmu společnosti a uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. V souvislosti se zpracováním osobních údajů má každá fyzická osoba právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u referenta správy ochrany osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

Informace o pořizování fotografií, obrazových a zvukových záznamů z akcí

V rámci akcí MINERAL-EXPO pořádaných Mgr. Leonou Héžovou budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Mgr. Leona Héžová nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

V Olomouci dne 16. 11. 2019

Mgr. Leona Héžová